Aktivitas

Komitee Herbstsemester 2022

Senior
Gabriela Berglas v/o Pyrit
Geographie | UZH
 

Consenior
 
Jonah Abgottspon v/o Fera 
Archäologie | UZHFuxmajor

Ellen Stenzel v/o Münze
Architektur | ETHZ
 
 
 
Salon
 
Laura Kälin v/o Klinge 
Medizin | UZH
 
Corina Brogt v/o Orma
Biologie | ETHZ

Debolina Dubois-Bandyopadhyay v/o Phänomen
Indiologie | UZH
 

Remus Regli v/o Praetor
Soziologie | UZH

Florian Schaffner v/o Sultan (Extralokal)
PhD in Politics | University of Oxford
 

Leontina Meier v/o Tornado
Rechtswissenschaften | UZH
 
 
 
 
Fuxenstall

Kathy Buss v/o Avalon 
Medizin | UZH
 

André Santen v/o Plädoyer
Rechtswissenschaften | UZH


Robert Ittig v/o Lenin
Maschinenbau | ETHZ

 


Höfi v/o Prägnant

 


Anastasia König v/o Rodina
Rechtswissenschaften | UZH

 


Olivia Studer v/o Skittles
Kommunikationswissenschaft | UZH